Regulamin

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną

Portalu WielkieSlowa.pl

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu nale��y uważnie przeczyta�� poniższy regulamin. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z zaakceptowaniem zapisów zawartych w regulaminie.
Portal wielkieslowa.pl jest społeczno��������������������������ciowym serwisem internetowym (Portal/Serwis), w ramach którego użytkownicy mogą dodawa�� linki ze zdjęciami do którego posiadają prawa (opis + zdjęcie).
Warunkiem dodawania materiałów o których mowa wcześniej jest legalność samych materiałów, jak i ich źródeł.
Treści zamieszczane przez użytkowników w Portalu wielkieslowa.pl są dostępne dla wszystkich użytkowników Internetu.
Dostęp do treści w Portalu oraz korzystanie z jego funkcjonalno��ci nie podlega w tej chwili żadnym opłatom. Właściciel (dalej: „Administrator”) nie wyklucza jednak wprowadzenia opłat dla Użytkowników za wszystkie lub niektóre usługi w przyszłości. Uprzedzone to jednak zostanie uprzednią zmianą niniejszego Regulaminu, o czym użytkownik zostanie poinformowany.

ZASADY DODAWANIA NOWYCH MATERIAŁÓW W PORTALU

Każdy użytkownik mo��������e doda�������������������������������������������������������������������������������������� dowolny materiał, pod warunkiem, że nie narusza w ten sposób prawa. Materiał powinien być dodatkowo oznaczony statusem: „18+”, jeżeli zawiera elementy mogące być nieodpowiednie dla osób niepe��noletnich.
Administrator zastrzega sobie możliwo����ć usunięcia materia������u dodanego przez użytkownika, zwłaszcza, gdy użytkownik dodał materiał z naruszeniem prawa, albo gdy sam materiał narusza prawo lub dobre obyczaje.

Administrator nie ingeruje w treść dodawanych przez użytkowników materiałów oraz – w granicach maksymalnie dopuszczalnych przez prawo – nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wywołane ich dodaniem do serwisu przez użytkowników.
U��ytkownik dodając jakiekolwiek materiały do serwisu oświadcza, iż są one wolne od wad prawnych.
W granicach dopuszczalnych przez prawo, użytkownik ponosi pe��ną odpowiedzialność za wszystkie dodawane przez siebie materiały. Nie uwłacza to jednak jego prawom konsumenckim.

Użytkownik zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami w stosunku do Administratora z tytułu naruszenia jakichkolwiek ich praw przez zamieszczenie przez u������ytkownika danego materiału, u��ytkownik wst��������pi do sprawy w miejsce Administratora lub przystąpi do sprawy w charakterze interwenienta ubocznego oraz, w granicach dopuszczalnych przez prawo, przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego post��powania sądowego, koszty zast������������pstwa procesowego oraz zas��dzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań.
Jeżeli zdaniem u������ytkownika przeglądającego zawartość Serwisu, znajdujący się na nim materiał narusza prawo, niniejszy Regulamin lub dobre obyczaje, użytkownik ten powinien zawiadomić o tym fakcie Administratora za pomocą linku ���Zgłoś nadużycie��� umieszczonego na stronie zawieraj����cej dany materiał.
Zgłoszenia można te�� dokonać na maila ogólnego Administratora, jednak w pierwszej kolejności będą rozpatrywane zgłoszenia zło��one za pomoc�� odpowiedniego linku.
Zgłoszenie może dotyczy���� tylko konkretnie wskazanego materiału, pod konkretnym („głębokim���) adresem. Za nienależycie dokonane zgłoszenie będzie uznawane zgłoszenie bez wskazania konkretnej treści lub żądające usunięcia danej treści i wszystkich podobnych lub tych które będą dodane w przyszłości.

OBOWIĄZKI U������YTKOWNIKA

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu zgodnie z obowi������zującymi w Polsce przepisami prawa, normami spo��ecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego.
W szczególności użytkownik zobowiązuje się do:
nie zamieszczania w Serwisie materiałów zawierających treści o charakterze bezprawnym, w jakikolwiek sposób naruszających prawo, sprzecznych z dobrymi obyczajami, a w szczeg��lności zawieraj������������������������������������cych treści pornograficzne, obrażające uczucia religijne, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy i inne podobne,
działania w sposób nie naruszający praw innych użytkowników lub osób, w tym w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich oraz ich prawa do prywatności,
nie zamieszczanie materia����ów zawierających tre��ci oraz elementy graficzne o charakterze komercyjnym, reklamowym,
nie podejmowania działań i zamieszczania materiałów, które mogłyby utrudnić lub uniemożliwić funkcjonowanie Portalu,
nie dodawania podpisów, tytułów, opisów, treści itp. lub materiałów nawiązujących do wyrazów powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ, PRAWA ORAZ OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA

Administrator, a granicach maksymalnie dozwolonych przez prawo, nie ponosi odpowiedzialności za:
sposób korzystania z Serwisu przez u��������ytkowników oraz skutki korzystania z Serwisu,
treść i formę zamieszczanych w Serwisie przez użytkowników materiałów,
niezamierzone i niezawinione błędy w dzia��aniu aplikacji udost����pnianych użytkownikom w ramach Portalu,
udostępnianie danych użytkownika (w szczególności adresu IP) osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa bądź stosownych decyzji administracyjnych lub orzeczeń sądowych,

Administrator zastrzega sobie prawo do:
okresowego wyłączania, w uzasadnionych przypadkach, Portalu bez uprzedniego powiadomienia użytkowników,
natychmiastowego skasowania każdego materiału w wypadku naruszenia przez użytkownika postanowień niniejszego prawa, niniejszego Regulaminu lub dobrych obyczajów.
natychmiastowego skasowania każdego materiału, co do którego istnieje uzasadnione podejrzenie, że może on naruszać prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne, oraz prawa osób trzecich,
zaprzestania udostępniania Portalu lub jego poszczególnych funkcjonalności,

Zakres dostępu lub sposób funkcjonowania Portalu może być w każdym czasie zmieniany (rozszerzany lub ograniczany) przez Administratora.

REKLAMACJE (Tryb i spos��b sk��adania reklamacji)

Każdemu użytkownikowi Portalu przys����uguje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Portalu.
Reklamacje należy składać drog�� elektroniczną na adres maila Administratora lub listownie na adres pocztowy Administratora.
Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania.
Odpowiedź na reklamacj�� zostanie przes������������ana do U������������ytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.
Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego rozpatrzenia reklamacji w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomo��ci specjalnych, lub napotka przeszkody z przyczyn od niego niezależnych (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.).
Administrator ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień – czas udzielania wyjaśnień przez użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.

ZMIANA REGULAMINU

Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, z uzasadnionych przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Portalu.
Po ukazaniu si�� na stronie głównej Portalu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Portalu informacji o zmianach w Regulaminie, użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać si�� ze zmianami, gdyż jakiekolwiek korzystanie z Serwisu